Privacyverklaring

Ons bedrijf
Gezellig Horeca omvat een aantal horecagelegenheden in Rotterdam en omstreken, te weten De Après Skihut, Get Back en Villa on the Beach in Hoek van Holland.

Persoonlijke gegevens
Gezellig Horeca hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze horecagelegenheden en de bezoekers van onze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verzamelen van persoonsgegevens
Gezellig Horeca heeft een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van cameratoezicht (video) om bezoekers en medewerkers te beschermen. Het cameratoezicht is noodzakelijk om de veiligheid van de bezoekers en medewerkers te waarborgen en kan niet bereikt worden door een andere maatregel, die minder ingrijpend is voor de privacy.

Gezellig Horeca heeft verder een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van foto’s waarop bezoekers niet herkenbaar in beeld worden gebracht, in het kader van de promotie van de organisatie. Foto’s, waar bezoekers wel kenbaar in beeld worden gebracht, worden alleen gemaakt en gepubliceerd met toestemming van de betreffende bezoekers.

Verder geldt dat we slechts gegevens gebruiken die een bezoeker zelf actief heeft gegeven bij zijn/haar bezoek aan een van onze horecagelegenheden of onze websites, bijvoorbeeld in het kader van een (diner)reservering of het kopen van een toegangsbewijs voor een evenement.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Wij maken uw bezoek aan onze websites geen gebruik van cookies, waarvoor uw toestemming nodig is.

Doel en verwerking van gegevens
Als u een horecagelegenheid van Gezellig Horeca bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het waarborgen van de veiligheid van u en andere bezoekers. Als u Gezellig Horeca een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor toegangsbewijzen voor een bepaald evenement, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de toegangsbewijzen te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement. Gezellig Horeca maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die in het kader van onze dienstverlening worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Gezellig Horeca indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. We stellen persoonsgegevens van bezoekers verder ter beschikking aan ons beveiligingsbedrijf uitsluitend in het kader van toegangscontrole of ter verwerking van een ticketaanvraag. Er zijn in beginsel geen andere partijen die persoonsgegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens, die onderdeel vormen van onze administratie, worden maximaal zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht). Videobeelden worden 2 weken bewaard, althans maximaal 4 weken. Indien er een incident is vastgelegd worden de betreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

Uw naam en emailadres worden verwerkt tot het moment dat u ons informeert dat u geen digitale berichten wenst te ontvangen en of wij stoppen met het versturen van mailingen. Uw naam en e-mailadres worden tevens verwijderd indien (a) blijkt dat uw emailadres niet meer in gebruik is, (b) uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt of (c) het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld doordoor onze ondernemingen ophouden te bestaan of u in een periode van 5 jaar geen contact meer met ons hebt gehad.

Persoonsgegevens, die worden verzameld in het kader van de aanschaf van een toegangsbewijs alsmede uw foto en geboortedatum worden na het einde van het evenement vernietigd.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Gezellig Horeca heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Verder heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren, bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve bezoekers. Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Het is niet mogelijk om uw gegevens achteraf in back-ups te laten wijzigen of uit back-ups te laten verwijderen omdat de back-ups dan niet meer juist zijn. Een verzoek tot inzage of wijziging kunt u richten aan Gezellig Horeca, te bereiken via de contactgegevens vermeld op contact@gezellighoreca.nl.

Klacht
Indien gewenst kunt u een klacht indienen bij ons bedrijf via contact@gezellighoreca.nl. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Gezellig Horeca behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de gegevensverwerking is de op onze website gepubliceerde privacyverklaring van toepassing. Wij raden aan om deze privacyverklaring daarom regelmatig te controleren zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u bij ons terecht. Gezellig Horeca is te bereiken via contact@gezellighoreca.nl.

Contactgegevens

De Après Skihut
Stadhuisplein 29
3012AR Rotterdam
Kvk: 24271007

Get Back
Stadhuisplein 27
3012AR Rotterdam
Kvk: 24292405

Villa on the Beach
Zeekant 55
3151HW Hoek van Holland
Kvk: 24458118